Disclaimer

Copyright, garantie, verzending, vervorming/ imperfecties, overmacht, cookiebeleid, privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de firma H2OFoliedip en deze website www.H2OFoliedip.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Tevens verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer wanneer u H2OFoliedip opdracht geeft uw object(en) te verwerken.

De op deze website getoonde informatie wordt door H2OFoliedip met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. H2OFoliedip verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door H2OFoliedip worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. H2OFoliedip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel H2OFoliedip alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is H2OFoliedip niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door H2OFoliedip worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel H2OFoliedip uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door H2OFoliedip worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij H2OFoliedip, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site en hieraan gekoppelde social media activiteiten als bv. Facebook, Twitter, Google+ etc. De inhoud van deze website als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van H2OFoliedip. Opzettelijke schending van het auteursrecht wordt gezien als een misdrijf. Bij signalering van een overtreding zal de eigenaar van deze website (indien nodig) overgaan tot een juridische procedure tegen de overtreder.

Garantie

H2OFoliedip verstrekt een jaar garantie op de door hen verwerkte delen. Deze heeft betrekking op de UV-bestendigheid en adhesie. Verwerkte objecten welke nadien worden blootgesteld aan warmte/ hitte vallen nimmer onder garantie.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs van aankoop te kunnen overleggen.

De garantie vervalt in het geval van bewerkingen en/ of wijzigingen aan de door ons verwerkte producten.

De garantie vervalt in het geval van doorverkoop van de door ons verwerkte producten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met u als opdrachtgever.

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die te wijten aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist hebben gehandeld met het door ons verwerkte object.

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die ontstaat tijdens het monteren van de door ons verwerkte producten en overige oorzaken van buitenaf.

Montage en/ of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die u (opdrachtgever) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/ of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en H2OFoliedip is hier nimmer voor aansprakelijk.

Een defect en/ of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door, verkeerde montage en/ of onjuist gebruik van de door ons verwerkte producten valt buiten de garantievoorwaarden en H2OFoliedip is hier nimmer voor aansprakelijk.

Verzending

De door H2OFoliedip te verwerken objecten kan men persoonlijk afgeven op de vestiging te Ruinerwold of indien gewenst uit eigen initiatief H2OFoliedip per (pakket) post doen toekomen. Indien men kiest voor verzending het navolgende: H2OFoliedip draagt nimmer het risico voor de verzending en eventuele retourverzending van goederen. H2OFoliedip kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor stukken die verloren gaan tijdens de verzending of gedurende verzending beschadigd raken. Het staat men vrij m.b.t. het retourneren van goederen, de voorkeur kenbaar te maken tot ‘aangetekend verzenden’ i.p.v. ‘standaard verzenden’ wat H2OFoliedip normaliter toepast. Ook in het geval van ‘aangetekend verzenden’ draagt H2OFoliedip nimmer het risico gaande stukken die verloren gaan tijdens de verzending of gedurende verzending beschadigd raken.

Vervorming/ imperfecties

Daar de feitelijke printoverbrenging geschiedt middels vloeibare inkt is in sommige gevallen enige zichtbare vervorming of stretching van het aangebrachte motief onvermijdelijk. Dit is voornamelijk afhankelijk van de vormgeving van een object. Een uitsteeksel of plotselinge verandering van vormgeving op het object zal de inkt van koers doen laten wijzigen. Dit zal het motief mogelijk optisch ietwat doen vervormen of een kleine imperfectie zal ontstaan. Tevens bestaat er de kans dat wanneer een print moet klimmen, er zogeheten ‘stretching’ ontstaat oftewel, het motief wordt enigszins uitgerekt. De meeste objecten worden handmatig gedompeld oftewel, niet een verwerkt object is gelijk aan de ander, het blijft immers handwerk. Enige vervorming of een imperfectie op het aangebrachte motief is bij bepaalde te verwerken objecten inherent aan de Hydroprinting techniek. Uiteraard wordt er te allen tijde getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen echter, dergelijke kleine imperfecties vallen binnen de marge.

Overmacht

H2OFoliedip is nimmer aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze diensten omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Cookiebeleid

U gaat akkoord met ons cookiebeleid als u gebruik maakt van onze website of impliciet toestemming hebt gegeven, tenzij u uw persoonlijke instellingen wijzigt. Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet. H2OFoliedip.nl gebruikt de volgende cookies: First party cookies, Third-party cookies.

1. First Party Cookies

Google Analytics (tracking cookies): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies): Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren.

Overig: cookie control cookies. Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op je apparatuur: Google Analytics (statistieken), Cookies van advertentieprogramma’s, Social Media cookies.

2. Third Party Cookies

Social Media: Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies: Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit te activeren.

Weigeren van specifieke cookies: Als u (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website.

Meer informatie over cookies: Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”, Consumentenbond: “Cookies verwijderen”, Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”.

Privacy

H2OFoliedip stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. Zo gaat H2OFoliedip steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreiding onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke wijze die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1. Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Aan de hand van deze Privacyverklaring wenst H2OFoliedip u op een duidelijke en transparante wijze uit te leggen welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we dat doen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie u contact kunt opnemen indien u hierover vragen heeft. H2OFoliedip kan deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan feedback van klanten of om veranderingen in haar verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt? Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

– onze website bezoekt;
– persoonsgegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (incl. onze pagina’s op sociale media). Bij wijze van voorbeeld, wanneer u online een offerte aanvraagt;
– klant wil worden/wordt;
– contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
– de formulieren en contracten invult of ondertekent die wij u voorleggen;
– online of elektronisch interacteert met ons;
– contact opneemt met middels ons online contactformulier;

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. In dat geval respecteren we uw keuze, maar u begrijpt dat we in dat geval bepaalde diensten mogelijk niet kunnen uitvoeren.

2.2 Welke gegevens worden verwerkt

H2OFoliedip verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Persoonlijke contact- en identificatiegegevens: uw naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en IP adres;
– Andere persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Waarom H2OFoliedip persoonsgegevens verzamelt

H2OFoliedip verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder opgesomde welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden:

Welke persoonsgegevens: Naam, Voornaam, BTW-nummer, Adres, Emailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Doeleinde: Beheer en uitvoering van opdrachten
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, Voornaam, Adres, E-mailadres Telefoonnummer
Doeleinde: Service voor, tijdens of na verkoop (via brief, telefoon, e-mail en online chat), klachtenbehandeling.
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, Voornaam, BTW-nummer, Adres, Betalingsgegevens
Doeleinde :Om te voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen
Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens: Naam, Voornaam, BTW-nummer, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Facturen, IP adres
Doeleinde: Ter verdediging en bescherming van onze rechten verwerken we uw persoonsgegevens
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

4. Delen van persoonsgegevens door H2OFoliedip

4.1 Leveranciers

H2OFoliedip kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is om onder andere transacties te verwerken of door u aangevraagde diensten of bestelde producten te behandelen (zoals bijvoorbeeld om een offerte op te maken, de voltooiing van bestellingen, klachtenbehandeling, etc.). In deze gevallen worden uw gegevens gedeeld met deze derden, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten of producten en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

4.2 Wettelijke vereisten

H2OFoliedip kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

5. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U beschikt over meerdere rechten om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u wat meer informatie:

5.1 Recht op inzage, rechtzetting, beperking en bezwaar

U heeft steeds het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als H2OFoliedip (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen) geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal zij u laten weten waarom dat niet mogelijk is. U heeft ook het recht om H2OFoliedip te verzoeken om onjuistheden of onvolledigheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Daarenboven kan u, indien u dit nodig acht, H2OFoliedip verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2 Recht op wissing van gegevens

U kan ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

– de naleving van een wettelijke verplichting
– het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

5.3 Recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek gericht aan H2OFoliedip.

5.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, sturen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks door aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

5.5 Uitoefenen van uw rechten

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te versturen op het volgende e-mail adres: info@H2OFoliedip.nl. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft H2OFoliedip verschillende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. H2OFoliedip bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. De servers waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen staan in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.

6.2 Bewaring

H2OFoliedip zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving (bv. boekhoudkundige en sociale wetgeving).

7. Contact opnemen of klachten

H2OFoliedip treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop H2OFoliedip persoonsgegevens verzamelt, kunt u contact opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Zie: https://h2ofoliedip.nl/contact/

Meer informatie over uw rechten zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse persoonsgegevenssautoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl