Copyright, privacy, garantie, verzending, vervorming/ imperfecties, overmacht

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de firma H2OFoliedip en deze website www.H2OFoliedip.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Tevens verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer wanneer u H2OFoliedip opdracht geeft uw object(en) te verwerken.

 1. De op deze website getoonde informatie wordt door H2OFoliedip met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. H2OFoliedip verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door H2OFoliedip worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. H2OFoliedip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 2. Hoewel H2OFoliedip alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is H2OFoliedip niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 3. Verwijzingen naar sites die niet door H2OFoliedip worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel H2OFoliedip uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door H2OFoliedip worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

 1. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij H2OFoliedip, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site en hieraan gekoppelde social media activiteiten als bv. Facebook, Twitter, Google+ etc.
 2. De inhoud van deze website als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van H2OFoliedip.
 3. Opzettelijke schending van het auteursrecht wordt gezien als een misdrijf. Bij signalering van een overtreding zal de eigenaar van deze website (indien nodig) overgaan tot een juridische procedure tegen de overtreder.

Privacy

 1. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer maximaal 2 jaar wordt opgeslagen. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of eerder te verwijderen. De cookies die H2OFoliedip plaatst bevatten anonieme informatie en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen onze website (door middel van Google Analytics). Deze informatie gebruikt H2OFoliedip om de online dienstverlening te verbeteren.

Garantie

 1. H2OFoliedip verstrekt een jaar garantie op de door hen verwerkte delen. Deze heeft betrekking op de UV-bestendigheid en adhesie. Schade komende van buitenaf valt niet onder garantie. Verwerkte objecten welke nadien worden blootgesteld aan warmte/hitte vallen tevens nimmer onder garantie.

Verzending

 1. De door H2OFoliedip te verwerken objecten kan men persoonlijk afgeven op de vestiging te Ruinerwold of indien gewenst uit eigen initiatief H2OFoliedip per (pakket) post doen toekomen. Indien men kiest voor verzending het navolgende: H2OFoliedip draagt nimmer het risico voor de verzending en eventuele retourverzending van goederen. H2OFoliedip kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor stukken die verloren gaan tijdens de verzending of gedurende verzending beschadigd raken. Het staat men vrij m.b.t. het retourneren van goederen, de voorkeur kenbaar te maken tot ‘aangetekend verzenden’ i.p.v. ‘standaard verzenden’ wat H2OFoliedip normaliter toepast. Ook in het geval van ‘aangetekend verzenden’ draagt H2OFoliedip nimmer het risico gaande stukken die verloren gaan tijdens de verzending of gedurende verzending beschadigd raken.

Vervorming/ imperfecties

 1. Daar de feitelijke printoverbrenging geschiedt middels vloeibare inkt is in sommige gevallen enige vervorming van het aangebrachte motief onvermijdelijk. Dit is voornamelijk afhankelijk van de vormgeving van een object. Een uitsteeksel of plotselinge verandering van vormgeving op het object zal de inkt van koers doen laten wijzigen. Dit zal het motief mogelijk optisch ietwat doen vervormen of een kleine imperfectie zal ontstaan. De meeste objecten worden handmatig gedompeld oftewel, niet een verwerkt object is gelijk aan de ander, het blijft immers handwerk. Enige vervorming of een imperfectie op het aangebrachte motief is bij bepaalde te verwerken objecten inherent aan de Hydroprinting techniek. Uiteraard wordt er te allen tijde getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen echter, dergelijke kleine imperfecties vallen binnen de marge.

Overmacht

 1. H2OFoliedip is nimmer aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze diensten omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.